ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ 19

The ONE / ΕΠΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

Π. ΙΩΑΚΕΙΜ Γ’ 16

The NEXT One / ΕΞΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 11-13

The ON3 / ΕΠΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

Αγ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 53

The PEARL / ΕΠΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 41

The SAPPHIRE / OKTΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΦΑΝΑΡΙΟΥ 18

The RUBY / ΕΠΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΚΟΤΥΩΡΩΝ 13

The EMERALD / OKTΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 27

The AQUAMARINE / OKTAΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 19

The OPAL / EΠΤAΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image

ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ I. 135

The ALPHA / OKTAΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

image